Privacy

 

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 ( hierna de ‘AVG’).


Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:
• Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)
• Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)
• Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).


U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.
Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met Puntstudio Hoboken vzw via info@puntstudio.be


DEEL I - Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Puntstudio Hoboken vzw. Puntstudio Hoboken vzw wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Puntstudio Hoboken vzw instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot:
Puntstudio Hoboken vzw
Den Haaglaan 132
2660 Hoboken
ondernemingsnummer: 0842.977.312
Tel: 03/288 18 43
E-mail: info@puntstudio.be


DEEL II - Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet, verwerkt Puntstudio Hoboken uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in DEEL III. Puntstudio Hoboken streeft ernaar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU.

Leden- klantenbeheer
Wanneer u inschrijft voor een workshop of een infosessie, lid wordt, een ledenvoordeel aanvraagt, of op een ander manier een overeenkomst afsluit met Puntstudio Hoboken, verwerken wij de opgevraagde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan Puntstudio Hoboken vzw de overeenkomst niet uitvoeren. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist. 

Bezoek aan onze website
Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op automatische verwerking van uw gegevens.

Profilering
Puntstudio Hoboken vzw houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik maken van de Puntstudio Hoboken vzw website(s) en online applicaties uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om zo voor u relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerkingen  hebben betrekking op gegevens die Puntstudio Hoboken vzw rechtstreeks van u heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen. In dat laatste geval zal Puntstudio Hoboken vzw u steeds laten weten van wie zij uw gegevens heeft verkregen. 

Doorgifte van gegevens
De gegevens die Puntstudio Hoboken vzw van u verkrijgt worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan partners (o.a. verzekeringen, Stad Antwerpen) De betrokken gegevens worden door Puntstudio Hoboken vzw bewaard gedurende dezelfde termijn als de bewaringstermijn die voorzien is voor het doeleinde op basis waarvan de gegevens werden verzameld.
U kan zich steeds verzetten tegen een dergelijke doorgifte, door dit eenvoudig te laten weten via info@puntstudio.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Dit kan betekenen dat u niet kan deelnemen aan workshops of lid kan worden van Puntstudio.
In elke mail die u van ons krijgt, wordt u bovendien de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven voor die specifieke mailing. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Deelname aan wedstrijden
Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd die door Puntstudio Hoboken vzw wordt georganiseerd, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan Puntstudio Hoboken vzw de overeenkomst niet uitvoeren en kan u dus niet deelnemen aan de wedstrijd.
Publieksstemming bij wedstrijden
Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd die door Puntstudio Hoboken vzw wordt georganiseerd door uw stem uit te brengen tijdens een publieksstemming, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben vanuit ons gerechtvaardigd belang om de correcte werking van de wedstrijd te controleren. Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om misbruiken bij de stemming te kunnen detecteren, worden opgevraagd.

Deelname aan gesubsidieerde projecten
Indien u via Puntstudio Hoboken vzw deelneemt aan gesubsidieerde projecten, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk deel te nemen aan het project. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals medeorganisatoren van het project en softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst, en aan de subsidiërende instantie in het kader van rapportering. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend), behoudens in die gevallen waarbij de subsidiërende instantie ons zou verplichten de gegevens langer bij te houden. Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

DEEL III - Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Uw rechten
Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die Puntstudio Hoboken vzw uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan info@puntstudio.be vragen:

 • Recht van inzage
  U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.
  U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via Puntstudio Hoboken vzw ontvangen.

 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door Puntstudio Hoboken vzw werden verzameld;

  • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

  • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

  • de persoonsgegevens onrechtmatig door Puntstudio Hoboken vzw worden verwerkt;

  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

  • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, Puntstudio Hoboken vzw deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Puntstudio Hoboken vzw zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 • Recht op overdraagbaarheid
  U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door Puntstudio Hoboken vzw berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens
Puntstudio Hoboken vzw stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Punttudio Hoboken vzw u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten
Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot;
Puntstudio Hoboken om samen tot een oplossing te komen.(info@puntstudio.be).
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Versie 25-05-2018